Všetky aktuality >
Pozvánka   Predseda AS LF TUZVO Vás pozýva   na zasadnutie Akademického senátu LF TUZVO, ktoré sa uskutoční...
Dekan LF TU vo Zvolene doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD. vyhlásil 2. kolo prijímacieho konania na...

Laboratória molekulárnej genetiky LF

Virtuálne zariadenie CAVE LF TUZVO

Laboratórium LMP

Využitie ťažbového trenažéra Komatsu pre účely výučby na LF vo Zvolene

Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá je jedinou vysokoškolskou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku v problematike lesníctva, nadväzuje na bohaté tradície lesníckeho vysokoškolského štúdia.

Uplatniteľnosť študentov

Naši absolventi nachádzajú vysoké uplatnenie prevažne v podnikoch štátneho a súkromného lesnícko-drevárskeho a energetického sektora a v sektore životného prostredia.

Elitní akademici

Lesnícka fakulta disponuje špičkovým tímom pre oblasť výskumu biologické základy pestovania lesa schváleným Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR.

Budeš expertom na les

Naši študenti využívajú ako hlavné cvičenia, tak aj Vysokoškolský lesnícky podnik pre svoju praktickú expertízu.
19

Možností štúdia

Fakulta ponúka akreditované študijné programy na všetkých troch stupňoch štúdia.

Fakulta v číslach

0
Počet katedier
0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet vedecko - pedagogických zamestnancov
0
Počet absolventov

Spolu za udržateľnú budúcnosť

Využi jedinečnú príležitosť a praticipuj už ako študent na projektoch vedeckých tímov Lesníckej fakulty aj na partnerských univerzitách vo svete. Pomôž tvojmu okoliu doma i vo svete riešiť globálne výzvy.